Forum Rules

De richtlijnen voor het gebruik van dit portaal:

-Gebruik je gezonde verstand.
-Voer een respectvolle discussie.
-Zorg voor serieuze, inhoudelijke bijdragen.
-Gebruik de Nederlandse taal correct.
-Wees vriendelijk en behulpzaam.
-Blijf bij het onderwerp. Geen dubbel- en crossposts.
-Spam niet.
-Houd je aan de wet.
-Gebruik geen krachttermen of schuttingtaal.
-Forum voor publieke discussies, privéberichten voor privézaken.
-Gebruik de functionaliteit van het forum.

Als er in berichten gewijzigd moet worden, of zelfs hele berichten of topics verwijderd moeten worden zullen we zoveel mogelijk proberen de betrokkenen uitleg te geven over het hoe en waarom.

We hopen hiermee een duidelijker richtlijn te hebben over het forum gebruik, en daarmee meer leesplezier voor álle gebruikers.

Hoofdgedachte is en blijft: informatie-uitwissel-platform zijn voor liefhebbers van yamaha tweetakten. Dáár is deze site voor gebouwd.

Samen met de forumgebruikers komen we er prima uit

Date / Time


 

Last Seen Menu